ZARZĄDZENIE 0050.71.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 09.03.2017r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Z 2016 r. Poz. 2147 z późn. zm.), oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia i uchwały Nr XX/262/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wymienionej uchwale.

                                                                                     Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym lokal mieszkalny nr 2 położony w Trzebini w budynku Os. Gaj nr 10, usytuowany na I piętrze budynku, składający się z 1 pokoju kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 32,21m2. Do przedmiotowego lokalu przynależy udział, który wynosi 294/10000 części w częściach wspólnych budynku oraz taki sam udział w działce nr 765/87 o powierzchni 0,1490 ha, obręb Siersza, objętej księgą wieczystą KR1C/00051963/2, stanowiący własność Gminy Trzebinia.

§2.

Łączna cena wywoławcza przedmiotowego lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 47.000,00zł,- (słownie: czterdzieści siedem tysięcy zł 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10 oraz na stronach internetowych www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.