ZARZĄDZENIE 0050.69.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 09.03.2017 r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr X/118/VII/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1120/9 o pow. 0,0337 ha, obręb Trzebionka, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

                                                   Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka, numerem geodezyjnym 1120/9 o pow. 0,0337 ha, objętą księgą wieczystą KR1C/00044715/7, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną przy ulicy 24 Stycznia w Trzebini. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

§2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 11.500,00 zł, netto (słownie: jedenaście tysięcy pięćset zł. 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

§3.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.