ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017

   BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

                                                                                Z DNIA 23.03.2017r.

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz.446 z późn.zm.), art.28 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz.2147 z późn. zm. ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXX/395/VII/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetarowym nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 522/8 o pow. 0,0035 ha, 522/7 o pow. 0,0034 ha i 522/13 o pow. 0,0036 ha, obręb Dulowa, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

                                                                                                              Zarządzam, co następuje;

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerami geodezyjnymi 522/8 o pow. 0,0035 ha, 522/7 o pow. 0,0034 ha i 522/13 o pow. 0,0036 ha, położoną przy ul. Generała Sikorskiego w Dulowej, objętą księgą wieczystą KR1C/00047070/4, stanowiącą własność Gminy Trzebinia.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w sołectwie Dulowa- obszar Nr 1, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XXV/262/V/2008 z dnia 29 września 2008 r./Dz.Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 720 z dnia 25 listopada 2008 r., poz. 5018/, działki te położone są na terenie oznaczonym następującym symbolem:

- 15 MN,ZP – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną w zabudowie wolno stojącej ze zwiększonym udziałem zieleni towarzyszącej.

 

§ 2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 7.300,00 zł brutto (słownie; siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).

 

§ 3.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.