ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2017

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 06.04.2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewiczaw Trzebini, ul. 1 Maja 60

 

            Na podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz.1943 z późn. zmianami), art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolityDz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U z 2010 r. Nr 60 poz.373 z późn. zmianami)

 

                                                                                                          zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, ul. 1 Maja 60;

 

                                              

§ 2.

 

Przyjmuję treść ogłoszenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.97.2017

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 06.04.2017 r.

 

BURMISTRZ  MIASTA  TRZEBINI              

OGŁASZA  KONKURS  NA  STANOWISKO DYREKTORA

 

 • Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini, ul. 1Maja 60

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U z 2009 r. Nr 184 poz.1436 z późn. zmianami) do konkursu może przystąpić :

 

I. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

5.spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6.nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Uz 2016r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7.nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwolub umyślne przestępstwo skarbowe;

8.nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9.nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013r. poz.168 z późn. zm.).

 

II. Stanowiskodyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2–9.

 

III. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.168 z późn. zm.)

 

IV. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

V. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem,

4.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5.oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7.oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8.oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9.oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r. poz.168 z późn. zm..);

10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej;

11.oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

12.oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13.oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Uz 2016 r.  poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15.oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust.5 pkt 2, 4, 5, 11, 12.

 

O F E R T Y  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. na adres: Trzebińskie Centrum Administracyjne ul. Świętego Stanisława 1, 32-540 Trzebinia  (dziennik podawczy).

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Trzebini.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.