ZARZĄDZENIE Nr 0050.98.2017

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 06.04.2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini, ul. Ochronkowa 16; Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach, ul. Trzebińska 5; Przedszkola Samorządowego w Bolęcinie, ul. Krakowska 32

 

Na podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz.1943 z późn. zmianami), art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U z 2010 r. Nr 60 poz.373 z późn. zmianami)

 

zarządzam, co następuje :

 

§ 1.

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

 1. Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini, ul. Ochronkowa 16

 2. Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach, ul. Trzebińska 5

 3. Przedszkola Samorządowego w Bolęcinie, ul. Krakowska 32

 

§ 2.

 

Przyjmuję treść ogłoszenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.98.2017

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 06.04.2017 r.

 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 

 • Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Trzebini, ul. Ochronkowa 16

 • Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach, ul. Trzebińska 5

 • Przedszkola Samorządowego w Bolęcinie, ul. Krakowska 32

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U z 2009 r. Nr 184 poz.1436 z późn. zmianami) do konkursu może przystąpić :

 

I.Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;

  2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

  4. uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

  1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  2. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

  5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).

 

II.Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2–9.

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

  2. ukończyła studia magisterskie;

  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

  5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013r. poz.168 z późn. zm.) .

 

 1. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,

  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:  

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem,

  1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

  2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013r. poz.168 z późn. zm.);

  7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej;

  8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

  9. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
   o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

  11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
   z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 4, 5, 11, 12.

 

O F E R T Y należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ………….. (podać nazwę placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r. na adres: Trzebińskie Centrum Administracyjne ul. Świętego Stanisława 1, 32-540 Trzebinia (dziennik podawczy).

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Trzebini.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.