OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA TRZEBINI z dnia 11 maja 2017 r.

BURMISTRZ  MIASTA  TRZEBINI

ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Młoszowej przy ulicy Trzeciej obręb Młoszowa.

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Łączna

pow. ha

 

Cena wywoławcza 

Wadium

z  opisem

Termin  wniesienia wadium Termin przetargu

 

1.

 

800/2

800/6

 

 

0,1966

    

  47.000,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn zm.)

 

 

5.000,00 zł „przetarg działki nr  800/2

  800/6”

 

16.06.2017 r. na rachunku Urzędu

 

21.06.2017 r. godz. 1030

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00095507/8, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
                                                 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Młoszowej przy ulicy Trzeciej obręb Młoszowa.

           

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości

 

 

 

Łączna

pow.ha,

 

 

 Cena   wywoławcza 

 

Wadium

z  opisem

 

Termin  wniesienia wadium

 

Termin przetargu

 

1

 

798/3

798/4

 

 

0,2183

    

  53.000,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54

poz. 535 z późn zm.).

 

 

6.000,00 zł „przetarg działki nr  798/3

 798/4”

 

16.06.2017 r. na rachunku Urzędu

 

21.06.2017 r. godz. 1100

 

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  KR1C/00095600/0, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 -2-

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzebinia, położonej w Trzebini przy ulicy 24 Stycznia obręb Trzebionka.

 

Lp

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Pow. ha

 

Cena wywoławcza 

Wadium

z  opisem

Termin  wniesienia wadium Termin przetargu

 

1.

 

1120/9

 

0,0337

    

  11.500,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca  2004  r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn zm.)

 

 

2.000,00 zł „przetarg działka nr  1120/9

 

16.06.2017 r. na rachunku Urzędu

 

21.06.2017 r. godz. 1130

           Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00044715/7, działy III i IV tej księgi wieczystej wolne są od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy obowiązującą do 31.12.2017r. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) dla nieruchomości nr 800/2, 800/6, 798/3 i 798/4 upłynął  17.03. 2017 r., dla działki nr 1120/9 upłynął 08.05.2017 r.

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu  mieszkalnego nr 4 położonego  przy ul. Grunwaldzkiej 63   w Trzebini obręb Wodna, stanowiącego własność Gminy Trzebinia.

 

 

Lp

 

Opis lokalu

 

Opis  nieruchomości

Łączna cena wywoławcza

 

Wadium     z opisem Termin wniesienia wadium Termin przetargu
1 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w Trzebini w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 63, usytuowanego        na I piętrze, składającego się z pięciu   pokoi, dwóch  kuchni, łazienki, wc, holu  i pomieszczenia gospodarczego.  Pow.  użytkowa lokalu  wynosi 141,90 m2 , pow. piwnicy 47,70 m2, oraz pow. pomieszczeń przynależnych 19,65 m2    - udział w  częściach wspólnych budynku oraz w działkach nr  400/164 i 400/166 o łącznej  pow. 0,1747 ha,  obręb Wodna  obj. kw. KR1C 00073974/2 wynosi 280/1000 części. Lokal oraz działki wolne  są od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

   

134.000,00zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca  2004r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn zm.).

 

 

15.000,00 zł  „przetarg      lokal nr 4”

 

16.06.2017 r. na rachunku   Urzędu

 

21.06.2017 r. godz. 1200

 

 

-3-

Wyżej wymieniony lokal nie posiada świadectwa  charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

Przedmiotowy  lokal  może  być  oglądany w dni robocze od poniedziałku  do piątku od 800 – 1300, do dnia 21.06.2017 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 32) 6122116.

            Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebiniul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości i opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

             Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini  51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez  osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa  notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetarg

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu  wadium  zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium  wpłacone  przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe), 

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od  przetargu  z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10,  II piętro,  pokój nr 17,  tel.  (32) 7111067.