ZARZĄDZENIE 0050.173.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 08.06.2017r.

 

w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXII/424/VII/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 856/5 o pow. 0,0017 ha, obręb Trzebinia, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

                                                                                           Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, numerem geodezyjnym 856/5 o pow. 0,0017 ha, objętą księgą wieczystą KR1C/00059397/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną przy ulicy Kościuszki w Trzebini. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XIII/126/VI/2011 z dnia 9 września 2011 r., działka nr 856/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem identyfikacyjnym planu U11 – tereny zabudowy usługowej.

§2.

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 3.620,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia zł. 00/100).

§3

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.