ZARZĄDZENIE   Nr  0050.203.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 06.07.2017

 

w sprawie :    ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

                        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz.446 z późn.zm.) i art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.  poz.2147 z późn.zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXIII/437/VII/2017 z dnia 26 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej obciążonej prawem użytkowania wieczystego na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

                                                                  Zarządzam co następuje :

 

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość obciążoną prawem użytkowania wieczystego, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 765/32 o pow.0,0151 ha i 765/33 o pow.0,0274 ha – obręb Siersza, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00054100/6 Sądu Rejonowego w Chrzanowie, zabudowaną budynkiem pawilonu handlowego przy ulicy Matejki w Trzebini, stanowiącą własność Gminy Trzebinia – w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

§ 2.

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 3.

Cena przedmiotowej nieruchomości (bez budynku), ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wynosi 11.632,00 zł (słownie : jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa  złote 00/100).

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

§ 4.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osobie, której przysługuje roszczenia o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy niniejszej ustawy  lub odrębnych przepisów oraz osobie będącej poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu – przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

 § 5.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ul.Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.