ZARZĄDZENIE 0050.204.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 06.07.2017

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXIV/282/VI/2012 z dnia  27 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebinia, położonych w Pile Kościeleckiej przy zbiegu ul. Słonecznej i ul. Zielonej.

                                                                                                                                       Zarządzam co następuje:

§1.

 

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka numerami:

działka   nr      141/41            o   pow. 0,0900 ha,

działka   nr      141/42            o   pow. 0,0553 ha,

działka   nr      141/43            o   pow. 0,0434 ha,

ujawnioną w księdze wieczystej nr KR1C/00047076/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie stanowiącą własność Gminy Trzebinia.           

 

§2.

Przedmiot sprzedaży składa się z działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia. Działki te oznaczone są symbolami 16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

§3.

Sprzedaż prawa własności wyżej wymienionych działek w trybie przetargowym, następuje na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

§4.

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości, ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi:

 

działka   nr      141/41            o   pow. 0,0900 ha,                 46.000,00 zł,

działka   nr      141/42            o   pow. 0,0553 ha,                 27.000,00 zł,

działka   nr      141/43            o   pow. 0,0434 ha,                 23.000,00 zł.

 

§5.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo  jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają  prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§6.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej  www.trzebinia.pl

 

§7.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.