Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( tj. Dz.U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz  art. 13 ust. 1  i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam  do oddania w dzierżawę;

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 24 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/000882145/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/200 o pow. 42 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046272/3,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Płoki numerem geodezyjnym 632 o pow. około 15 m2, położony w Płokach przy ul. Krzywej, z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia objęty księgą wieczystą nr KR1C/00076202/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 847/19 o pow. około 37 m2, położony w Trzebini przy dworcu PKP, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk handlowy) – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 12UC – tereny usług komercyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o łącznej powierzchni około 63,58 m2, położony w Trzebini na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "BALATON" z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłaczeniem handlu i usług – na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 31.05.2018 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 29/1, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną tablicę reklamową o pow. reklamy około 11,4 m2, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 31.12.2017 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U17 – tereny zabudowy usługowej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1243/3 o pow. 0,0523 ha, położony w Trzebini przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 2269 o pow. 0,0459 ha, położony w Trzebini przy ul. Rybnej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/61 o łącznej pow. około 450 m2, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej, z przeznaczeniem na umiejscowienie uli (zabudowa z wył. handlu i usług) oraz z przeznaczeniem na uprawy ogrodniczo - sadownicze – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 645/5 o pow. 0,4514 ha, położony w Bolęcinie przy ul. Skalnej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 155/17 o pow. około 819 m2, położony w Trzebini przy ul. Kasprzaka z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo – sadowniczych – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objety księgą wieczystą nr KR1C/00044715/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o pow. około 15 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat,  dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objety księgą wieczystą nr KR1C/00055198/6,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/207 o pow. 38 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046272/3.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie  uchwały  Rady Miasta Trzebini Nr  XII/151/VII/2015 z dnia  30  października  2015  r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- uprawy ogrodnicze, sadownicze                   557,55 zł/ha/rok

- uprawy rolne                                             78,10 zł/ha/rok

- użytki zielone                                            78,10 zł/ha/rok  + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe)                           17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia                         4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wył. handlu i usług                     2,00 zł/m2/rok +23% podatku VAT

- handel-usługi na terenie miasta                     6,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

- reklama                                                     12,10 zł/m2/pow. reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni  na  tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń  właściwych  Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu  www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.