Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1, 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz w wykonaniu  Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXXIII/436/VII/2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1423/12 o pow. 0,0037 ha, obręb Trzebinia, stanowiącej własność  Gminy Trzebinia.

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  nieruchomość   oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb  Trzebinia, numerem geodezyjnym 1423/12 o pow. 0,0037 ha, objętą  księgą wieczystą KR1C/00065265/0, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, położoną przy ulicy Starowiejskiej w Trzebini. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Trzebini nr XIII/126/VI/2011 z dnia 9 września 2011 r. z późn. zmianami, zgodnie z którym działka nr 1423/12 – oznaczona jest symbolem planu MN15 – tereny zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej.

 

§ 2.

 

Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi brutto 2.952,00 zł, (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa zł 00/100).

 

§ 3.

 

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu. Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 6.

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.