OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 14 września 2017r.

Burmistrz Miasta Trzebini

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli, położonych w Trzebini przy ulicy Kościuszki – obręb Trzebinia.

 

Lp

Nieruchomości składające się

z działek

Pow.

ha

użytek

Łączna cena

wywoławcza

wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z dopiskiem

Termin

wniesienia

wadium

Termin przetargu

 

1.

 

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

797/9

 

 

 

796/45

796/48

796/42

796/3

796/26

796/41

796/39

 

 

0,0852 ha

Bi – inne

tereny

zabudowane

0,2803 ha Bi

0,0721 ha Bi

0,0022 ha Bi

0,0225 ha Bi

0,0070 ha Bi

0,0013 ha Bi

0,0756 ha Bi

 

1.800.000,00 zł

 

100.000,00 zł

„przetarg– ulica

Kościuszki”

 

 

20.11.2017r

(na rachunku urzędu)

 

24.11.2017r

godz. 9:00

 

2.Nieruchomości opisane w pkt 1 ogłoszenia zabudowane są następującymi budynkami i budowlami:

- budynek hali garażowo-warsztatowej o pow. użytkowej 729 m2.

- budynek ładowni wózków akumulatorowych o pow. użytkowej 167,30 m2

- wiata magazynowa stalowa o pow. użytkowej 70,68 m2

- barak portierni o pow. użytkowej 9,51 m2

- teren uzbrojony, zagospodarowany

3.Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KR1C/00057318/8, KR1C/00062169/6, KR1C/00057361/4 , zgodnie z którymi właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa natomiast użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków jest Gmina Trzebinia.

4. Nieruchomości obciążone są trzema umowami najmu pomieszczenia garażowego i lokali użytkowych, obowiązującymi do dnia 31.03.2020r. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach najmu :

- każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego

- za porozumieniem stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.

5. a) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XLIX/572/III/2002 z dnia 27 września 2002r. działki opisane w pkt 1 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem :

- 8 UC - tereny usług komercyjnych

b) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie ul.Kościuszki w Trzebini część działek znajduje się na terenach przeznaczonych pod :

- dz.797/9 - tereny usług U1 i U3 oraz tereny parkingów – KP1

- dz.796/45 - tereny usług - U1

 

Ponadto przedmiotowe działki znajdują się w zasięgu stref ochronnych od sieci i urządzeń. Działka nr 796/48 w części znajduje się w strefie ochrony wartości przyrodniczych.

c) Rada Miasta Trzebini nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czy też obszaru rewitalizacji.

c) Na podstawie Uchwały nr XIII/161/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27.XI.2015r. Gmina Trzebinia przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini.

6. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/476/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017r. wyżej wymienione działki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej.

7. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działek w trybie przetargowym następuje na cele zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

8. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.

- Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

- Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

9. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul.Narutowicza 10II piętro, pokój nr 13.

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości

i z dopiskiem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini :

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini Nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

- W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

- Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni od dnia : odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.).

12. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemca wymaga spełnienia przepisów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

13. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

14. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.) upłynął dnia 14 września 2017r.

15. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

16. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10 II piętro obok pok.17, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz w prasie lokalnej (Przełom) i Gazecie Prawnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini, przy ulicy Narutowicza 10 w Trzebini – II piętro pokój nr 19, tel. (32) 61-21-559, Fax (32) 7111-066, adres internetowy : www.trzebinia.pl

 

Burmistrz Miasta Trzebinia

Adam Adamczyk