ZARZĄDZENIE NR 0050.314.2017

                    BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 12.10.2017 r.

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) -

                                                                                                                               Zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia, składający się z działek nr 773/22 o pow. 0,0039 ha , nr 2016/2 o pow. 0,0499 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia, objętych księgą wieczystą KR1C/00003686/5 oraz z działki nr 772/1 o pow. 0,2862 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0, położony w Trzebini przy ul. Kościuszki, zabudowany budynkiem Domu Kultury "Sokół" w Trzebini wraz z terenem przyległym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w celu realizacji zadań statutowych w zakresie działalości kulturalno-oświatowej, kultury fizycznej i sportu, na okres 10 lat.

 

§ 2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/126/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 9 września 2011 r. ;

  • działki nr 773/22 i 2016/2 obr. Trzebinia oznaczone są symbolem U9 – tereny zabudowy usługowej, natomiast

  • działka nr 772/1 obr. Trzebinia oznaczona jest symbolem U9 – tereny zabudowy usługowej oraz KDD – tereny tras komunikacyjnych.

 

§ 3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Centrum.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.