ZARZĄDZENIE NR 0050.320.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 19.10.2017 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2017 r. , poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 1704/172, 1704/108, 1704/166 o długości około 270 mb, położony przy ul. Tuwima celem udostępnienia kanału multimedialnego – na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem KD 8 – tereny tras komunikacyjnych – ulica dojazdowa, KDL – tereny dróg klasy lokalnej, 2KDD – tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe oraz 1K – tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgami wieczystymi nr KR1C/00084739/3 oraz KR1C00030044/1.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi 100,00 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT.

 

2. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10 – go dnia każdego miesiąca.

 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.