ZARZĄDZENIE NR 0050.323.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 26.10.2017 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. , poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) -

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 2155 o pow. około 27,3 m2, położony w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U5 – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o pow. około 0,0300 ha, położony w Trzebini na Osiedlu Na Skale z przeznaczeniem na ogródek przydomowy oraz pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00037620/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym 1262 o pow. 48 m2, położony przy ul. Modrzewiowej z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz z przeznaczeniem na ogródek przydomowy – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00032934/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 579/56 o pow. 177 m2, położony przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem pod zabudowę stacją transformatorową wraz z siecią elektroenergetyczną – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem ZP1 - tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 32/1 o pow. około 2 m2, położony w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług - na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem U17 - tereny zabudowy usługowej, znajdujący się w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00030820/5,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym 1372/9 o pow. około 160 m2 z przeznaczeniem na cele dojazdu, przejścia i obejścia – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00032934/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 237/32 o pow. około 1,8274 ha z przeznaczeniem pod istniejące boisko sportowe wraz z pomieszczeniami kontenerowymi stanowiącymi zaplecze socjalne oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 217/28 o pow. około 0,7606 ha z przeznaczeniem pod boisko treningowe – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047371/4.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- parking na terenie miasta 4,62 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia 4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- tereny i ogródki przydomowe 0,95zł/m2/rok + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

  • 140,00 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT,

  • 0,50 zł/m2/rok + 23% podatku VAT.

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

Czynsz dzierżawny ustalony na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.