ZARZĄDZENIE NR 0050.335.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 02.11.2017 r.

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) -

Zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 620/448 stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00046964/1, położony w Trzebini przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem pod istniejącą tablicę reklamową - Dworu Zieleniewskich o pow. reklamy około 2 m2, na okres 3 lat.

 

§ 2.

Teren wymieniony w § 1 niniejszego zarządzenia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

 

§ 3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Krakowska.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.