OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

 

 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz.1073) oraz uchwały nr XX/257/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Centrum w Trzebini zmienionej uchwałą nr XXVII/342/VII/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini w zakresie określonym uchwałą nr XX/257/VII/2016 z dnia 31 maja 2016 r. oraz uchwałą nr XXVII/342/VII/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

w dniach od 29 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10

(II piętro, pokój nr 11), w godzinach od 900 – 1400.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 1600, w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 18 w sali narad (II piętro).

 

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Trzebini, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. (włącznie).

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym lub

  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub

  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Dla przedmiotowej zmiany planu Burmistrz po uzgodnieniu z właściwymi organami podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Trzebinia, dnia 16.11.2017 r.

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Krystyna Barbara Siemek