ZARZĄDZENIE NR 0050.346.2017

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 16.11.2017 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) -

 

                                                                                              Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 703/13, położony w Trzebini przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Ochronkową z przeznaczeniem pod dwustronną tablicę reklamową o łącznej pow. reklamy około 6,0 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1UC – tereny usług komercyjnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046204/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1238, położony w Trzebini przy Rondzie Solidarności z przeznaczeniem pod jednostronne tablice reklamowe o łącznej pow. reklam około 18,2 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00076962/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1369/16 o pow. około 400,00 m2, położony w Trzebini przy ul. Dworcowej z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług – na rzecz wnioskodawcy, na okres 1 roku znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2KP – tereny parkingów wydzielonych oraz oznaczony symbolem 2KL – tereny ulic lokalnych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00090366/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 1106 o pow. około 15,00 m2, położony w Trzebini przy ul. Gwarków z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu "blaszak" – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1 KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00064977/7,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 1557/12 o pow. 127,00 m2, położony przy zbiegu ul. Centralnej i ul. Głębokiej z przeznaczeniem na miejsca postojowe – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047087/6,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 98/4 o pow. 28,00 m2, położony w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem na miejsca postojowe – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo – usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00026077/0.

 

§ 2.

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

 

- parking na terenie sołectw 2,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe) 17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług 2,00 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- reklama 12,10 zł/m2/pow. reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

 

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

 

3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 5.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.