OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 4 stycznia 2018 r.

 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych

nieruchomości położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Podleśnej obręb

Piła Kościelecka, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

 

 

Lp.

 

Działka nr

 

Pow. ha

Cena wywoławcza

wraz z obowiązującym podatkiem VAT

 

Wadium

z opisem

 

Termin wpłaty wadium

 

Termin przetargu

 

1.

 

141/48

 

0,0899

 

63.000,00zł

10.000,00zł „przetarg dz.141/48”

09.02.2018r.

na rachunku Urzędu

14.02.2018r. godz. 1000

 

2.

 

141/49

 

0,0900

 

63.000,00zł

10.000,00zł

„przetarg

dz. 141/49”

09.02.2018r.

na rachunku Urzędu

14.02.2018r. godz. 1030

 

3.

 

141/50

 

 

0,0773

 

55.000,00zł

10.000,00zł

„przetarg

dz. 141/50”

09.02.2018r.

na rachunku Urzędu

14.02.2018r. godz. 1100

 

4.

 

141/51

 

0,0751

 

53.000,00zł

10.000,00zł

„przetarg

dz. 141/51”

09.02.2018r.

na rachunku Urzędu

14.02.2018r. godz. 1130

Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomości wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, obszar ten oznaczony jest symbolem 18MNteren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Poz. 1875 ), dla działek nr 141/48, 141/49, 141/50, 141/51 upłynął dnia 20.10.2017r.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej

nieruchomości położonej w Górach Luszowskich przy ul. Podbuczyna obręb Góry Luszowskie, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

 

Lp.

 

Działka nr

 

Pow. ha

 

Cena wywoławcza

 

 

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

 

Termin przetargu

 

1.

 

1296/2

 

0,1064

12.000,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

1.000,00zł „przetarg dz.1296/2”

09.02.2018r.

na rachunku Urzędu

14.02.2018r. godz. 1200

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00046961/0, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

-1-

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej

nieruchomości położonej w pobliżu ul. Sportowej w Bolęcinie obręb Bolęcin, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

 

 

Lp.

 

Działka nr

 

Pow. ha

 

Cena wywoławcza

 

 

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

 

Termin przetargu

 

1.

 

129/7

 

0,0123

3.000,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

500,00zł „przetarg dz.129/7”

09.02.2018r.

na rachunku Urzędu

14.02.2018r. godz. 1230

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00047371/4, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów obręb Bolęcin, gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 129/7 o pow. 0,0123 ha, nie posiada prawnej drogi dojazdowej.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini

ul. Narutowicza 10III piętro, pokój nr 32,

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości i z opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

      Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

      51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne sądowe),

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 7111067.

 

ZOBACZ MAPKĘ