ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 04.01.2018 r.

 

w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) -

Zarządzam, co następuje;

 

§ 1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie teren stanowiący :

 

 

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 436 o pow. około 1,44 m2, położonej w Pile Kościeleckiej przy ul.Jaśminowej z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2KK – tereny kolei, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00064050/3,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 2151/1 o pow. około 5,76 m2 , położonej w Trzebini na Os.Energetyków z przeznaczeniem pod 4 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2 KP- tereny parkingów, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00052690/4,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/100 o pow. około 1,44 m2 , położonej w Trzebini na osiedlu Gaj przy bl nr 10 z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej , dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00046272/3,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/337 o pow. około 2,88 m2 , położonej w Trzebini na osiedlu Gaj przy bl nr 28 z przeznaczeniem pod 2 kontenery celem zbiórki odzieży używanej , dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00046272/3,9

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 765/300 o pow. około 1,44 m2 , położonej w Trzebini na osiedlu Gaj przy bl nr 25 z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej , dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00057712/0,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 626/97 o pow. około 2,88 m2 , położonej w Trzebini na Osiedlu na Skale z przeznaczeniem pod 2 kontenery celem zbiórki odzieży używanej ,znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem KDD- tereny tras komunikacyjnych ( droga dojazdowa) , będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00037620/2,

 

 

 

 

 

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/381 o pow. około 5,76 m2 , położonej w Trzebini na Osiedlu Widokowym ( za blokiem nr 10) z przeznaczeniem pod 4 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 1US tereny usług, sportu i rekreacji, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/392 o pow. około 1,44 m2 , położonej w Trzebini na Osiedlu Krakowska – ul. Wiśniowa z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00057710/6,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 153/258 o pow. około 1,44 m2 , położonej w Trzebini na Osiedlu Krakowska – ul. Wiśniowa przy bl nr 2, z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00026077/0,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1310/23 o pow. około 2,88 m2 , położonej w Trzebini przy ul. Słowackiego z przeznaczeniem pod 2 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem 2 U,ZP tereny zabudowy usługowej ze zwiększonym udziałem zieleni urządzonej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045879/1,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 591/57 o pow. około 1,44 m2 , położonej w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 95A, z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00076803/4,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr.Psary numerem geodezyjnym 3 o pow. około 1,44 m2 , położonej w Psarach przy ul. Jana Pawła II z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej , dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00032934/1,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Karniowice numerem geodezyjnym 668/1 o pow. około 1,44 m2 , położonej w Karniowicach przy ul. Władysława Łokietka ( w pobliżu Domu Kultury) z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047082/1,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 5/15 o pow. około 2,88 m2 , położonej w Myślachowicach przy ul. Trzebińskiej (obok szkoły) z przeznaczeniem pod 2 kontenery celem zbiórki odzieży używanej, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/308 o pow. około 1,44 m2 , położonej w Trzebini przy ul. Krakowskiej z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7,

 • część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr.Myślachowice numerem geodezyjnym 685/3 o pow. około 1,44 m2 , położonej w Myślachowicach przy ul. Piaski z przeznaczeniem pod 1 kontener celem zbiórki odzieży używanej, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będącej własnością Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047087/6,

 

na okres 1 roku.

 

§ 2.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

 

§ 3.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rad Sołeckich.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.