O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1496), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257)

 

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odc. 190 od km 0+380,27 do 0+718,20 w miejscowości Lgota, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie (znak sprawy: WI-IX.7820.1.36.2017) – na wniosek z 23 listopada 2017 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu 29 listopada 2017 r.), skorygowany 05 stycznia 2018 r. i uzupełniony 12 stycznia 2018 r. złożony przez Panią Barbarę Śliwkę, działającą na podstawie upoważnienia, znak: ZDW/PW/2017/7015/DI-2/MO z 15 listopada 2017 r., udzielonego przez Pana Roberta Góreckiego – Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentującego Zarząd Województwa Małopolskiego na postawie Uchwały Nr 1180/14 z 30 października 2014 r. oraz Uchwały Nr 345/17 z 07 marca 2017 r.

 

     Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Lgota, gmina Trzebinia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

a)   między liniami rozgraniczającymi teren drogi wojewódzkiej nr 971 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

−     jednostka ewidencyjna 120305_5 Trzebinia – obszar wiejski, obręb nr 0005 Lgota: 1100/2 (1100), 588/15 (588/14), 576/12 (576/11), 961/1 (961), 574/9 (574/3), 574/15 (574/8), 574/13 (574/6), 574/7, 574/5, 574/11 (574/4), 544/1 (544), 536/1 (536), 538/3 (538/2), 539/2 (539/1), 540/2 (540/1), 533/7 (533/4), 533/5 (533/1), 535/1 (535);

 

b)   w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy zjazdów (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

-     jednostka ewidencyjna 120305_5 Trzebinia – obszar wiejski, obręb nr 0005 Lgota: 533/6 (533/1), 533/8 (533/4).

      Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w Oddziale Rozwoju Infrastruktury Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 5 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 1100 – 1400 lub w innych godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie, telefon: 12 39 21 421.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.