OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 18 stycznia 2018r.

Burmistrz Miasta Trzebini

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

1. Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli, położonych w Trzebini przy ulicy Kościuszki – obręb Trzebinia

 

Lp

Nieruchomości składające się z działek

Pow. ha użytek

Łączna cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z dopiskiem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

 

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

797/9

 

 

796/45

796/48

796/42

796/3

796/26

796/41

796/39

0,0852 ha

Bi – inne tereny

zabudowane

0,2803 ha Bi

0,0721 ha Bi

0,0022 ha Bi

0,0225 ha Bi

0,0070 ha Bi

0,0013 ha Bi

0,0756 ha Bi

1.800.000,00 zł

100.000,00 zł

„Przetarg - ulica

Kościuszki”

 

5.04.2018 r.

(na rachunku urzędu)

11.04.2018 r.

godz. 9:00

 

 

2. Nieruchomości opisane w pkt 1 ogłoszenia zabudowane są następującymi budynkami i budowlami:

- budynek hali garażowo-warsztatowej o pow. użytkowej 729 m2

- budynek ładowni wózków akumulatorowych o pow. użytkowej 167,30 m2

- wiata magazynowa stalowa o pow. użytkowej 70,68 m2

- barak portierni o pow. użytkowej 9,51 m2

- teren uzbrojony, zagospodarowany

 

3. Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: KR1C/00057318/8, KR1C/00062169/6, KR1C/00057361/4, zgodnie z którymi właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa natomiast użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków jest Gmina Trzebinia.

 

4. Nieruchomości obciążone są trzema umowami najmu pomieszczenia garażowego i lokali użytkowych, obowiązującymi do dnia 31.03.2020 r. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach najmu:

- każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego

- za porozumieniem stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie.

 

5. a) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XLIX/572/III/2002 z dnia 27 września 2002 r., działki opisane w pkt 1 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

- 8 UC - tereny usług komercyjnych

b) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru, położonego w rejonie ul. Kościuszki w Trzebini, część działek znajduje się na terenach przeznaczonych pod:

- dz. 797/9 - tereny usług U1 i U3 oraz tereny parkingów – KP1

- dz. 796/45 - tereny usług - U1

Ponadto przedmiotowe działki znajdują się w zasięgu stref ochronnych od sieci i urządzeń. Działka nr 796/48 w części znajduje się w strefie ochrony wartości przyrodniczych.

c) Rada Miasta Trzebini nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego, czy też obszaru rewitalizacji.

d) Na podstawie Uchwały nr XIII/161/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27.XI.2015 r. Gmina Trzebinia przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini.

 

6. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/476/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 lipca 2017 r. wyżej wymienione działki zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej.

 

7. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w działek w trybie przetargowym następuje na cele zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

8. Wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3% wartości gruntu.

- Opłata roczna winna być wpłacana do 31 marca każdego roku kalendarzowego, z góry za dany rok, na konto Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

- Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż raz na 3 lata.

 

9. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10III piętro, pokój nr 32

 

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości i z dopiskiem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini Nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

- Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

- W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

- Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni od dnia : odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

11. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z zakupem nieruchomości (notarialne, sądowe itp.).

 

12. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez cudzoziemca wymaga spełnienia przepisów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

13. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.

 

14. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.) upłynął dnia 14 września 2017 r.

 

15. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 24.11.2017 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

16. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

17. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10 II piętro obok pok.17, na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz w prasie lokalnej (Przełom) i Gazecie Prawnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 w Trzebini – II piętro pokój nr 19, tel. (32) 61-21-559, Fax (32) 7111-066, adres internetowy: www.trzebinia.pl.

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Teren na sprzedaż 001

Teren na sprzedaż 002

Teren na sprzedaż 003