Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini, Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Trzebini, Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach, Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzebini

 

Na podstawie art.63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz.59 z późn. zmianami), art.30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017 r. poz.1587)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora:

 1. Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini, ul. Kościuszki 2
 2. Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Trzebini, ul. Poprzeczna 1
 3. Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach, ul. Trzebińska 5
 4. Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej, ul. Paderewskiego 65
 5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej, ul. Kamieniec 1
 6. Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzebini, ul. Jana III Sobieskiego 25

 

§ 2.

 

Przyjmuję treść ogłoszenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebini oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Jarosław Okoczuk

--------------------------------------------------------

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.49.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.02.2018

 

BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

 

 • Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini, ul. Kościuszki 2
 • Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Trzebini, ul. Poprzeczna 1
 • Przedszkola Samorządowego w Myślachowicach, ul. Trzebińska 5
 • Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej, ul. Paderewskiego 65
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej, ul. Kamieniec 1
 • Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Trzebini, ul. Jana III Sobieskiego 25

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej  szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U z 2017 r. 1597) do konkursu może przystąpić:

 

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1). posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2). ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3). posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy
lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku
albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

4). spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5). ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

6). nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7). nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8). nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

9). nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1311);

10). w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60).

 

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2–11.

 

3. Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2-11.

 

4. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2–11.

 

5. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w ust.1 pkt 2,5,6,8,10 i 11.

 

6. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu, publicznej szkole i publicznej placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

7. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1). uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2). życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności  informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3). oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4). poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5). poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6). poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz.60) – w przypadku cudzoziemca,

7). poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8). oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9). oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10). oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2017r. poz.1311);

11). oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948,2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora  publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

12). poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13). poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14). oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016r.  poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15). oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 4, 5, 6, 7, 12, 13.

 

O F E R T Y  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …………………… (podać nazwę placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 6 marca 2018 r. na adres: Trzebińskie Centrum Administracyjne ul. Świętego Stanisława 1, 32-540 Trzebinia (dziennik podawczy).

 

O F E R T Y  mogą być składane w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Trzebini.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie papierowej.

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 Jarosław Okoczuk