Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przygotowywane jest zadanie iwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - ETAP II".

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - ETAP II może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym ul. Dworcowej (projektowany odcinek od budynku poczty do włączenia z drogą  krajową dk 79 ul. Długa w Trzebini) w gm. Trzebinia kanału technologicznego, o ile w ciągu  60 dni od daty umieszczenia informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39 ust.7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

Podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, o której mowa w art.39 ust.7 ustawy o drogach publicznych (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. Podstawa prawna ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2222 z późn.zm).

W załączeniu pełna treść informacji Burmistrza