ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 06.06.2018 r.

 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) -

Zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/146 o pow. 1,3975 ha, zabudowaną budynkiem – dawną przychodnią zakładową przy KWK „SIERSZA” o pow. użytkowej 1716,33 m2 położoną przy ul. Grunwaldzkiej 67 w Trzebini z przeznaczeniem na cele oświatowo – rewalidacyjno – rehabilitacyjne oraz opiekuńcze – na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 5U – tereny zabudowy usługowej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00059341/2,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 219/14 o pow. około 0,8603 ha, położony w Bolęcinie przy ul. Wczasowej z przeznaczeniem na cele pastwisk dla koni klubowych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00047371/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o pow. około 83 m2, położony na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” z przeznaczeniem na cele prowadzenia działalności handlowej (istniejący kiosk do prowadzenia małej gastronomii) wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 31.08.2018 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: US1 – tereny sportu i rekreacji oraz ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00057325/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi: 753/7, 753/11 o łącznej pow. około 0,0770 ha, położony w Trzebini przy ul. Św. Stanisława z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: MW1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046767/0,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 867/25 o pow. 0,2615 ha, położony w Młoszowej, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046964/1,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Dulowa numerami geodezyjnymi: 72/13, 72/15, 72/19, 72/21 o łącznej pow. 1,5450 ha, położony w Dulowej, z przeznaczeniem na cele użytków zielonych – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolami: KDGP, ZL1 – tereny pod zalesienie i projektowaną drogę publiczną klasy głównej ruchu przyśpieszonego oraz 2 ZL1 –  tereny rolnicze do zalesienia, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047070/4,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Góry Luszowskie numerami geodezyjnymi 158/61 o pow. około 0,0263 ha oraz 158/15 o pow. 0,0292 ha, położony w Trzebini przy ul. Świerkowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046961/0,

 

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/273 o pow. 21 m2 zabudowaną garażem murowanym, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o pow. 0,2187 ha z przeznaczeniem jako teren niezbędny do prawidłowego użytkowania garażu, będący własnością Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00059497/0 położony w Trzebini na Osiedlu Widokowym – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1858 o pow. około 70 m2, położony w Trzebini przy ul. Marszałka Piłsudskiego z przeznaczeniem na miejsca postojowe - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolami: MU9 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, będącej we władaniu Gminy Trzebinia, objęty wykazem hipotecznym Lwh 445 gm. kat. Trzebinia,

 

 • 2.
 1. 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- użytki zielone                                      78,10 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- garaże (przenośne i stałe)                17,60 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne                                      78,10 zł/ha/rok

- dojazdy, przejazdy, obejścia            4,84 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- parking na terenie miasta                4,62 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

- Handel-usługi na terenie miasta     6,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

 

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 60,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

 • 250,00 zł/rocznie + 23 % podatku VAT

Ponadto wysokość opłaty z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 pkt 4 Zarządzenia nr 0050.377.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.12.2015 r. i wynosi:

 • 2,00 zł/m2 pow. użytkowej dzierżawionego obiektu/miesięcznie + 23 % podatku VAT
 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 1. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

 

 • 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 • 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwych Rad Osiedlowych i Rady Sołeckiej.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

 • 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

 • 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pełniący Funkcję

Burmistrza

Miasta Trzebini

Grzegorz Żuradzki