OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 24 maja 2018 r.

 BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI

ogłasza

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Pile Kościeleckiej gmina Trzebinia, przy ul. Zielonej obręb Piła Kościelecka.

Lp

Działki nr

 pow. ha,

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

141/42
141/43

0,0553 0,0434 0,0987

72.500,00zł

10.000,00zł

„przetarg dz. 141/42 i dz 141/43”

20.07.2018 r. na rachunku Urzędu

25.07.2018 r. godz. 1000

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00047076/6, zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem, działki nr 141/42 i 141/43 znajdują się na terenach przeznaczonych pod:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol identyfikacyjny terenu 16MN.

 

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki, położonej w Trzebini przy ulicy Szewskiej obręb Trzebinia.

Lp

Działka nr

pow. ha

Cena wywoławcza

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

 

1

1268/4

 

0,0232

15.500,00zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

2.000,00zł „przetarg dz. 1268/4”

20.07.2018 r. na rachunku Urzędu

25.07.2018 r. godz. 1030

Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00089573/6 zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia. Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Trzebini przy ul. Szewskiej obręb Trzebinia.

Lp

 Działka nr

 pow. ha,

 Cena wywoławcza

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

2322/5

0,0173

11.000,00zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

1.000,00zł „przetarg dz. 2322/5”

20.07.2018 r. na rachunku Urzędu

25.07.2018 r. godz. 1100

 Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Chrzanowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1C/00094880/9,zgodnie z którą właścicielem nieruchomości jest Gmina Trzebinia.

Nieruchomość wolna jest od jakichkolwiek obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) dla działek 141/42 i 141/43 upłynął 07.05.2018 r., dla działki nr 1268/4 upłynął 07.05. 2018 r., dla działki 2322/5 upłynął 07.05.2018 r.

 

  • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych na Os. Energetyków w Trzebini obręb Myślachowice, na Os. Krakowska w Trzebini obręb Trzebinia, oraz na Os. Gaj w Trzebini obręb Siersza, stanowiących własność Gminy Trzebinia.

Lp

Opis lokalu

Opis nieruchomości

Łączna cena wywoławcza

Wadium z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 21 w Trzebini przy ul. Jana Pawła II nr 36 usytuowanego na I piętrze budynku, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,06 m2 – udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 1535/6 o pow. 0,0749 ha, obręb Myślachowice obj. KR1C/00053463/1 wynosi 259/10000 części.

Lokal oraz działka wolne są od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań

79.500,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn zm.)

10.000,00 zł „przetarg lokal nr 21”

20.07.2018 r. na rachunku Urzędu

25.07.2018 r. godz. 1130

2

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w Trzebini przy ul. Topolowej nr 1, usytuowanego na I piętrze budynku, składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 40,10 m2 – udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 153/51 o pow. 0,0755 ha, obręb Trzebinia obj. KR1C/00044965/4 wynosi 43/1000 części.

Lokal oraz działka wolne są od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

82.000,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

10.000,00 zł „przetarg lokal nr 8”

20.07.2018 r. na rachunku Urzędu

25.07.2018 r. godz. 1200

 

3

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 20 w Trzebini w budynku Os. Gaj nr 28, usytuowanego na parterze budynku, składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,88 m2 – udział w częściach wspólnych budynku oraz w działce nr 765/72 o pow. 0,2006 ha, obręb Siersza obj. KR1C/ 00051834/9 wynosi 285/10000 części.

Lokal oraz działka wolne są od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

65.000,00zł.

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

10.000,00 zł „przetarg lokal nr 20”

20.07.2018 r. na rachunku Urzędu

25.07.2018 r. godz. 1230

 

Wyżej wymienione lokale nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie prawo budowlane.

 

Lokale mogą być oglądane w dni robocze od poniedziałku do piątku od 800 – 1300, od dnia 01.06.2018 r. do dnia 25.07.2018 r., po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu (32) 6122116, lub (32) 6122504

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebiniul. Narutowicza 10

III piętro, pokój nr 32.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu w wysokości zgodnej z opisem podanym w tabeli, na konto Urzędu Miasta w Trzebini:

Bank Spółdzielczy Oddział w Trzebini

51 8444 0008 0000 0375 7018 0010

 

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać:

dokument tożsamości oraz w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetarg

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 17, tel. (32) 711 10 67.

 

  • Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży działek i lokali - w załączeniu (pdf)