ZARZĄDZENIE NR 0050.257.2018

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

Z DNIA 06.09.2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmującej część działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 9 o powierzchni około 0,0118 ha, położonej w Trzebini – Rynek z przeznaczeniem na tereny i ogródki przydomowe.

 

                       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) -

                                                                                                                      Zarządzam, co następuje:

  •  1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 9 o powierzchni około 0,0118 ha, położoną w Trzebini - Rynek z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7, znajdującej się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczonej symbolem MWU – tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej.

 

  • 2.
  1. Cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego ustalam na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/151/VII/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, w wysokości:

 

- za grunt przeznaczony na tereny i ogródki przydomowe:

0,95 zł/m2/rok + 23% podatku VAT

 

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31-go marca każdego roku.

 

  1. Wysokość wylicytowanego czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.

 

  • 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

 

  • 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz na tablicy ogłoszeń właściwej Rady Osiedla Centrum.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

 

  • 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

 

  • 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.