OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście - Południe w Trzebini

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/161/VII/2015 Rady Miasta Trzebini z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 26 września 2018 r. do 25 października 2018 r. (włącznie),

w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10,

(II piętro, pokój nr 11), w godzinach od 900 – 1400

w zakresie wprowadzonych zmian

 

Zmiany w tekście planu dotyczą m.in:

  1. zmiany oznaczenia części drogi publicznej oznaczonej symbolem 6KDD na drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 12KDW,
  2. wprowadzenia oznaczenia informacyjnego obszaru lokalizacji nieczynnej budowli ochronnej (ukrycie typu II) (§ 4 ust. 6 pkt. 23),
  3. wprowadzenia w kategorii rodzajów obiektów budowlanych i rodzajów użytkowania nowej kategorii obiekty obsługi pojazdów obiekty, budynki służące obsłudze samochodów (bez napraw) w tym myjnie, wymiana opon, stacje diagnostyczne, stacje kontroli pojazdów bez stacji paliw płynnych (§ 6 ust. 1 pkt. 83),
  4. wykreślenia w ustaleniach szczegółowych dla terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 21U z przeznaczenia podstawowego obiektów obsługi i naprawy pojazdów, zastępując je obiektami obsługi pojazdów (§ 20 ust. 8 pkt. 1).

Zmiany na rysunku planu dotyczą:

  1. zmiany oznaczenia i szerokości części drogi publicznej oznaczonej symbolem 6KDD na drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 12KDW,
  2. przesunięcia na zachód, na działki gminne, drogi oznaczonej symbolem 2KDW i jej przedłużenie,
  3. poszerzenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem 7MN,
  4. wprowadzenia na terenie oznaczonym symbolem 4PU oznaczenia informacyjnego obszar lokalizacji nieczynnej budowli ochronnej (ukrycie typu II).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. o godz. 1600, w Dworze Zieleniewskich przy ul. Marszałka Piłsudskiego 47a w Trzebini.

 

Zgodnie z art.18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta Trzebini, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2018 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi w postaci elektronicznej, spełniające wymagania art. 18 ust. 3 ww. ustawy.

 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały informacje o:

  • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini,
  • prognozie oddziaływania na środowisko ustaleń ww. projektu.

 

Zgodnie z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt przedmiotowego planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust.2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2018 r. (włącznie).

Uwaga/wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy lub jednostki organizacyjnej, przedmiot oraz określenie terenu, którego uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Trzebinia, dnia 14.09.2018 r.

Pełniący Funkcję Burmistrza

Miasta Trzebini

Grzegorz Żuradzki