Zarządzenie Nr 0050.244.2020
Burmistrza Miasta Trzebini
z dnia 08.07.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXII/223/VIII/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Młoszowa numerami geodezyjnymi: 1799 o pow. 0,3873 ha i 1800 o pow. 1,2221 ha oraz odpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działki gminne numer: 1802 o pow. 0,3301 ha i 1804 o pow. 0,0122 ha, obręb Młoszowa.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość składającą się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi: 1799 o pow. 0,3873 ha i 1800 o pow. 1,2221 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00031426/0.

§2.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Młoszowskiej w Trzebini, w rejonie Osiedla Widokowego, około 400 m od drogi krajowej DK79 oraz około 900 m od ścisłego centrum miasta. W otoczeniu działek o numerach geodezyjnych: 1799 i 1800 od strony zachodniej znajdują się obszary zwartej zabudowy wielorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej, od strony południowej oraz wschodniej obszary rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast od strony północnej obszary zieleni nieurządzonej obejmującej zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.

Ww. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jest zadrzewiona i zakrzewiona, niezabudowana oraz niezagospodarowana. Ukształtowanie terenu nierównomierne, z istotnym podwyższeniem w kierunku północnym (w obszarze wycenianych działek podwyższenie 15 m na 100 m długości).

Przez nieruchomość składającą się z działek o numerach: 1799 i 1800 przebiega napowietrzna dwutorowa linia energetyczna 110 kV.

W otoczeniu przedmiotowej nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej tj.: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza.

§3

Dla przedmiotowych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej, w którym to działki o numerach geodezyjnych: 1799 o pow. 0,3873 ha i 1800 o pow. 1,2221 ha przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – symbol 1 MW.

§4

Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi: 1799 o pow. 0,3873 ha i 1800 o pow. 1,2221 ha ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi: 2.149.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 ).

§5

Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXII/223/VIII/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działki gminne, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi 1802 o pow. 0,3301 ha i 1804 o pow. 0,0122 ha, objęte księgą wieczystą nr KR1C/00031426/0 ,przebiegiem zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do ww. uchwały, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 1799 o pow. 0,3873 ha i 1800 o pow. 1,2221 ha – obręb Młoszowa.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 42.100,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto złotych 00/100), zawierające należy podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny działek.

§6

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości

§7

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.