Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony -

Zarządzam, co następuje:

§ 1.


Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 861/4 i 863/45 z przeznaczeniem pod 3 istniejące wolnostojące jednostronne tablice reklamowe każda o pow. reklamy około 11 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 5 m2, położony w Trzebini przy Rondzie podpułkownika pilota Edwarda Jaworskiego – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.12.2020 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi 703/13 i 703/12, położonej w Trzebini przy ul. Krakowskiej, z przeznaczeniem pod lokalizację jednostronnej tablicy reklamowej o pow. reklamy około 11 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 5 m2 - na rzecz wnioskodawcy, na okres do 31.12.2020 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 1KX – tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046204/6,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 703/13 z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną wolnostojącą tablicę reklamową o pow. reklamy około 11 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o pow. około 5 m2, położonej w Trzebini przy ul. Krakowskiej - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 31.12.2020 r., znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczony symbolem: 1KX – tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00046204/6,

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 330/1 o pow. około 0,3640 ha, położonej w Trzebini przy ul. Wesołej z przeznaczeniem pod boisko sportowe - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą nr KR1C/00075081/9.

§ 2.


1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

  • teren niezbędny do prawidłowego funkcjonowania reklamy min. 4 m2 2,00 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię i cel dzierżawy nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

  • Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów, stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi: 0,50 zł/m2/rocznie + 23 % podatku VAT.
  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona między stronami i wynosi: 18,00 zł/m2/pow. reklamy/miesięcznie + 23 % podatku VAT .

2. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

§ 3.


Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.


Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.
Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§ 5.


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.