Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.  
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256) Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie (ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin), którego reprezentuje Pan Piotr Polut, złożony 6 lipca 2020 r., uzupełniony 24 lipca 2020 r. i 31 lipca 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej, dz. nr 747, obr. 0001 Bolęcin, j. ew. Trzebinia – obszar wiejski.

Pełna treść obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej, dz. nr 747, obr. 0001 Bolęcin, j. ew. Trzebinia – obszar wiejski. - plik w formacie pdf