Zarządzenie 0050.293.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 26.08.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXIV/236/VIII/2020 z dnia 30.07.2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 566/38 o pow. 0,0215 ha i 575/9 o pow. 0,0179 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1667 o pow. 0,0218 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do zbycia w drodze zamiany działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 566/38 o pow. 0,0215 ha i 575/9 o pow. 0,0179 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia, objętych księgą wieczystą nr KR1C/00041383/9 – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1667 o pow. 0,0218 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.

Powyższa zamiana ma na celu uregulowanie stanu własnościowego gruntu zabudowanego: częścią budynku pawilonu biurowo-socjalnego, częścią wiaty magazynowo-składowej i częścią budynku portierni, położonego przy ul. Marszałka Piłsudskiego oraz gruntu użytkowanego jako obsługa komunikacyjna Dworu Zieleniewskich w Trzebini, położonego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Trzebini.

§2.

Działki oznaczone numerami geodezyjnym 566/38 o pow. 0,0215 ha i 575/9 o pow. 0,0179 ha obrębu Trzebinia, położone są przy ul. Marszałka Piłsudskiego. Powyższe działki są zabudowane częścią budynku pawilonu biurowo-socjalnego, częścią wiaty magazynowo-składowej oraz częścią budynku portierni, ogrodzone i użytkowane przez właściciela sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 1666 – obręb Trzebinia. Przedmiotowe działki posiadają dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej oraz sieci energetycznej.

Dla działek 566/38 i 575/9 obrębu Trzebinia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini, zgodnie z którym ww. działki przeznaczone są pod tereny zieleni izolacyjnej – symbol identyfikacyjny 1 ZI 1.

§3.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 575/9 oraz części działki numer 566/38 obrębu Trzebinia, są objęte ochroną konserwatorską, ze względu na lokalizację na obszarze dawnego dworu w Trzebini wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1081/M decyzją z dnia 11.10.1971 r., sygn.L.KL.IV.680/41/71 oraz decyzją uściślającą granice ochrony sygn. PSOZ-53400/R/131/3/96 z dnia 30.09.1996 r.

§4.

Cena zabudowanej działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 566/38 o pow. 0,0215 ha, w oparciu o cenę rynkową, została ustalona na kwotę: 118.391,22 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 22/100).

W tym:

wartość składnika gruntowego – 7.151,22 zł ( słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 22/100 ), zawierającego należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,

wartość składnika budowlanego – 111.240,00 zł ( słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100 ).

 

Natomiast cena zabudowanej działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 575/9 o pow. 0,0179 ha, w oparciu o cenę rynkową, została ustalona na kwotę: 21.650,49 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 49/100).

W tym:

wartość składnika gruntowego – 6.104,49 zł ( słownie: sześć tysięcy sto cztery złote 49/100 ), zawierającego należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,

wartość składnika budowlanego – 15.546,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 00/100 ).

W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 566/38 obrębu Trzebinia na wybudowanie części budynku pawilonu biurowo-socjalnego i części wiaty magazynowo-składowej, oraz roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie części budynku portierni na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 575/9 dokonuje się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.

§5.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenieniniejszepodlegawywieszeniunaokres21dninatablicachogłoszeńwbudynkachUrzęduMiasta w Trzebini-ul. Marszałka Piłsudskiego14iul.Narutowicza10,natomiastinformacjęowywieszeniutegowykazupodajesiędopublicznejwiadomościprzezogłoszeniewprasielokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiatatakżenastronieinternetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.