Zarządzenie Nr 0050.294.2020

Burmistrza Miasta Trzebini

z dnia 26.08.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XXIV/282/VI/2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebinia, położonych w Pile Kościeleckiej przy ul. Słonecznej i Zielonej.

Zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowane działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Piła Kościelecka, numerami geodezyjnymi:

141/72 o pow. 0,1220 ha, powstałej z podziału działki numer 141/24 o pow. 0,1321 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047076/6,

141/74 o pow. 0,1236 ha, powstałej z podziału działki numer 141/25 o pow. 0,1330 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00047076/6.

§2.

Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 141/72 i 141/74 obrębu Piła Kościelecka, położone są w południowej części Gminy Trzebinia - w Pile Kościeleckiej, w odległości około 1 km od autostrady A4 oraz 4 km od centrum Trzebini i Chrzanowa. Powyższe działki sąsiadują z kompleksem domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej. Ponadto w niedalekiej odległości od przedmiotowych działek znajduje się kompleks leśny oraz teren rekreacyjny położony nad Zalewem Chechło.

Przedmiotowe działki charakteryzują się prostokątnym kształtem oraz są niezabudowane. W rejonie ww. działek znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć gazowa i sieć energetyczna.

Dostęp do drogi publicznej - ul. Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej dla przedmiotowych działek, odbywać się będzie poprzez drogi wewnętrzne tj. ul. Zieloną oraz ul. Wspólną w Pile Kościeleckiej.

§3.

Dla działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 141/72 i 141/74 obrębu Piła Kościelecka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej nr 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem. Zgodnie z przedmiotowym planem działki 141/72 i 141/74 obrębu Piła Kościelecka znajdują się na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej – symbol 5MN,U.

 §4.

Cena wywoławcza prawa własności przedmiotowych działek ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT:

dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 141/72 o pow. 0,1220 ha obrębu Piła Kościelecka wynosi 113.000,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych 00/100),

dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 141/74 o pow. 0,1236 ha obrębu Piła Kościelecka wynosi 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100).

§5.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają prawa roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.