Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.09.2020 r.

Burmistrz Miasta Trzebini
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Młoszowskiej w Trzebini
– obręb ewidencyjny Młoszowa.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza wraz z 23% podatkiem VAT

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1

Działka numer 1799

o pow. 0,3873 ha

i działka numer 1800

o pow. 1,2221 ha

- obręb Młoszowa

2.149.000,00 zł

200.000,00zł

„przetarg działki numer 1799 i 1800”

12.11.2020 r.

(na rachunku Urzędu)

17.11.2020 r.

godz. 9:30.

Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi: 1799 o pow. 0,3873 ha i 1800 o pow. 1,2221 ha, powstała z połączenia i podziału działek numer: 415/13, 415/14, 415/15, 415/16, 415/17, 416/1, 416/2, 417, 620/5, 620/454, 620/460, 620/464, 620/689, 620/690, 620/691, 620/692, 620/693, 620/696, 620/697, 620/698, 620/699, 1305/8, 1305/9, 1319/3 o łącznej powierzchni 4,2086 ha – obręb Młoszowa, stanowiących własność Gminy Trzebinia, dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1C/00031426/0.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Młoszowskiej w Trzebini, w rejonie Osiedla Widokowego, około 400 m od drogi krajowej DK79 oraz około 900 m od ścisłego centrum miasta. W otoczeniu działek o numerach geodezyjnych: 1799 i 1800 od strony zachodniej znajdują się obszary zwartej zabudowy wielorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej, od strony południowej oraz wschodniej obszary rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast od strony północnej obszary zieleni nieurządzonej obejmującej zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne.

Dla przedmiotowych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej, w którym to działki o numerach geodezyjnych: 1799 o pow. 0,3873 ha i 1800 o pow. 1,2221 ha przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – symbol 1 MW.

Ww. nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jest zadrzewiona i zakrzewiona, niezabudowana oraz niezagospodarowana. Ukształtowanie terenu nierównomierne, z istotnym podwyższeniem w kierunku północnym (w obszarze wycenianych działek podwyższenie 15 m na 100 m długości).

Przez nieruchomość składającą się z działek o numerach: 1799 i 1800 przebiega napowietrzna dwutorowa linia energetyczna 110 kV.

W odległości około 90 m od przedmiotowej nieruchomości znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej tj.: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Młoszowskiej, Gmina Trzebinia zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr XXII/223/VIII/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w umowie sprzedaży ustanowi odpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działki gminne, oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerami geodezyjnymi 1802 o pow. 0,3301 ha i 1804 o pow. 0,0122 ha, objęte księgą wieczystą nr KR1C/00031426/0, przebiegiem zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 1 do ww. uchwały, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 1799 o pow. 0,3873 ha i 1800 o pow. 1,2221 ha – obręb Młoszowa. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 42.100,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto złotych 00/100), zawierające należy podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%. Przedmiotowa kwota zostanie doliczona do wylicytowanej ceny działek.

Dla działek będących przedmiotem sprzedaży, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W dziale III – prawa, roszczenia i ograniczenia, księgi wieczystej KR1C/00031426/0 figuruje wpis o następującej treści: wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego odnośnie części działki nowej 620/461, 620/463 o obszarze 90 A 99 m2. Ponadto w dziale III przedmiotowej księgi wieczystej widnieje wzmianka zarejestrowana pod numerem: DZ. KW. /KR1C/6459/20/1 z dnia 28.08.2020 r., dotycząca wykreślenia wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 poz. 65 z późn. zm. ) upłynął 26.08.2020 r.

Informacje ogólne.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 30.

- warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010 , w dniu 12.11.2020 r.

- komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu,

- w dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki,

- w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

- osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności,

- wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,

- nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe),

- ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, ul. Narutowicza 10 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane w prasie codziennej ogólnokrajowej.

- Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel. (32) 7111069.