Zarządzenie Nr 0050.300.2020
Burmistrza Miasta Trzebini
z dnia 02.09.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 818/2 o pow. około 0,0140 ha, położonej w Trzebini- Siersza z przeznaczeniem na cele użytków zielonych- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,  wchodzący w skład mienia komunalnego.

- teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerami geodezyjnymi: 1097/107 i 1097/108 o łącznej pow. 0,0794 ha, położony w Trzebini przy ul. Kopernika z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo- sadowniczych o pow. 0,0778ha oraz pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (lokalizacja altanki) o pow. 0,0016 ha– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: ZU11-tereny zieleni urządzonej oraz w strefie od sieci urządzeń infrastruktury technicznej „T” oraz oznaczony symbolem KD7 – drogi dojazdowe, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041346/8.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 141/53 o pow. około 0,1700 ha położonej w Pile Kościeleckiej przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 7MN i 8MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 9 ZP- tereny zieleni urządzonej, częściowo 4 WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, KDL- tereny dróg publicznych, 5 K-D tereny dróg publicznych drogi dojazdowe,  stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047076/6.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna  numerem geodezyjnym 1449/3 o pow. około 21 m², położonej w Trzebini na Osiedlu Krze, w tym około 15 m² z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz około 6 m² terenu niezbędnego do jego użytkowania- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 1 KP- tereny parkingów wydzielonych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00088214/5.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1175/6 o pow. około 21 m², położonej w Trzebini przy ul. Żwirki i Wigury, w tym około 18 m² z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” oraz około 3 m² terenu niezbędnego do jego użytkowania- na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 8 KDW- tereny dróg wewnętrznych, 5 MN- tereny mieszkalnictwa zabudowy  jednorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7.

- teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 1820 o pow. około 9 m², położonej w Trzebini przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (stanowisko kontenerowe do odbioru odpadów stałych)- na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem: 3 MN- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, KD-GP/G- droga główna ruchu przyśpieszonego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00059397/9.

§2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini

Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia, wynosi:

- użytki zielone- 85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

- uprawy rolne- 85,91 zł/ha/rok

- uprawy ogrodniczo- sadownicze-613,31 zł/ha/rok

- zabudowa z wyłączeniem handlu i usług- 0,20 zł/m2/miesiąc + 23 % podatku VAT

- garaże ( przenośne i stałe)-1,62 zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT

- dojazdy, przejazdy, obejścia - 0,50zł/m² miesięcznie + 23% podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię , cel dzierżawy i czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta nowej uchwały.

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ul. Narutowicza 10.

Ponadto, informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.