Zarządzenie 0050.302.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.09.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Gaj numerem geodezyjnym 1619/2 o pow. 0,0274 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą nr KR1C/00087110/9.

Powyższa sprzedaż ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1461/8 o pow. 0,0492 ha i 1460/1 o pow. 0,1224 ha – obręb Gaj oraz uregulowanie stanu własnościowego gruntu zabudowanego częścią budynku mieszkalnego położonego przy ul. Matejki, stanowiącego własność osoby fizycznej.

§2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1619/2 o pow. 0,0274 ha obrębu Gaj, położona jest przy ul. Matejki w Trzebini. Przedmiotowa działka jest ogrodzona, zabudowana w części budynkiem mieszkalnym, a także użytkowana jako ogródek przydomowy. Działka posiada kształt nieregularny. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. działki znajdują się zabudowania jednorodzinne oraz obszary zwartej zieleni leśnej i izolacyjnej, natomiast w dalszym otoczeniu znajdują się zabudowania mieszkaniowe wielorodzinne. Działka będąca przedmiotem sprzedaży posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci gazowej, sieci kanalizacyjnej.

§3.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1619/2 o pow. 0,0274 ha - obręb Gaj, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena działki zabudowanej w części budynkiem mieszkalnym oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Gaj numerem geodezyjnym 1619/2 o pow. 0,0274 ha, została ustalona na kwotę: 95.954,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

W tym:

wartość składnika gruntowego – 14.900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 ), zawierająca należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,

wartość składnika budowlanego – 81.054,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 00/100),

W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie części budynku mieszkalnego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1619/2 – obręb Gaj dokona się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.

§5.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 i ul. Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta w Trzebin www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.