w sprawie: szczególnej formy udzielenia pomocy dla przedsiębiorców i osób handlujących kwiatami i zniczami przy cmentarzach położonych na terenie Gminy Trzebinia w okresie świąt „Wszystkich Świętych” w związku z zakazem wstępu na teren cmentarzy w dniach od 31 października 2020 roku do 2 listopada 2020 roku.

Na podstawie artykułu 15 zzzg ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw 2020 pozycja 1842 ze  zmianami), oraz artykułu 25 ustęp 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 65 ze zmianami) i artykułu 700 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dziennik Ustawy z 2020 roku pozycja 1740 ze zmianami), w związku z § 28a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw 2020 pozycja 1917 ze zmianami)

- zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam szczególną formę pomocy dla przedsiębiorców i osób handlujących kwiatami i zniczami przy cmentarzach położonych na terenie Gminy Trzebinia w okresie świąt „Wszystkich Świętych, polegającą na zwolnieniu z czynszu dzierżawy za okres od 31 października 2020 roku do 2 listopada 2020 roku to jest za okres, kiedy obowiązuje zakaz wstępu na teren cmentarzy.

§ 2.

1) Skorzystanie z prawa do zwolnienia z czynszu dzierżawy przysługuje tym dzierżawcom, którzy zawarli z Gminą Trzebinia stosowne umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej sprzedaży chryzantem i zniczy przy cmentarzach położonych na terenie Gminy Trzebinia w okresie świąt „Wszystkich Świętych”.

2) Skorzystanie z prawa do zwolnienia z czynszu dzierżawy następuje po złożeniu wniosku, wzór którego stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

3) Wniosek o zwolnienie z czynszu dzierżawy można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, korespondencyjnie na adres siedziby Urzędu Miasta w Trzebini, w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez portal usług administracji publicznej ePUAP, w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

4) Czynsz dzierżawny za okres nieobjęty zwolnieniem pozostaje bez zmian.

5) Udzielenie zwolnienia następuje bez konieczności aneksowania zawartych umów dzierżawy.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zrządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.362.2020 z dnia 4 listopada 2020 roku - plik do pobrania w formacie .pdf

 

Trzebinia, dnia ……………..…………..

Nr sprawy: ……………………………….

Dane wnioskodawcy

……………………………………..…………..

(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

……………………………………..…………..

(ulica, numer)

……………………………………..…………..

(kod pocztowy, miasto)

……………………………………..…………..

(telefon)

Adres do korespondencji:

……………………………………..…………..

(jeżeli inny niż podany wyżej)

Burmistrz Miasta Trzebini

Wniosek o zwolnienie z czynszu dzierżawnego
w związku z zakazem wstępu na teren cmentarzy
w okresie od 31 października 2020 roku do 2 listopada 2020 roku

W związku z wystąpieniem szczególnych okoliczności, to jest wprowadzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 roku zakazem wstępu na teren cmentarzy, zwracam się z prośbą o zwolnienie z czynszu dzierżawnego za okres od……………………………………....……do……………………………. w łącznej wysokości …………………….. brutto, wynikającego z zawartej Umowy Dzierżawy nr …………………………………………… z dnia ………………………, przedmiotem której jest dzierżawa stanowiska do handlu kwiatami i zniczami przed cmentarzem położonym na terenie Gminy Trzebinia , ponieważ we wskazanym terminie nie miałem/łam możliwości osiągania przychodu z przedmiotu dzierżawy.

………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

Wobec faktu uiszczenia już czynszu za wskazany okres proszę o zwrot wnioskowanej kwoty (zaznaczyć właściwe):

  • gotówką
  • przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………………………………….

………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)