Zarządzenie Numer 0050.67.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.03.2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

- zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Piła Kościelecka numerami geodezyjnymi: 141/62 o powierzchni 0,0765 ha, 141/63 o powierzchni 0,0782 ha oraz 141/64 o powierzchni 0,0788 ha, powstałe z podziału działki numer 141/53 o powierzchni 13,9499 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, oznaczonej księgę wieczystą numer KR1C/00047076/6.

§2.

Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 141/62, 141/63 oraz 141/64 obrębu Piła Kościelecka, położone są przy ulicy Słonecznej w Pile Kościeleckiej, w odległości około 1,5 km od autostrady A4 oraz 4 km od centrum Trzebini i Chrzanowa. W niedalekiej odległości od przedmiotowych działek znajduje się kompleks leśny oraz teren rekreacyjny położony nad Zalewem Chechło.

Przedmiotowe działki są niezabudowane oraz charakteryzują się prostokątnym kształtem.

Dostęp do drogi publicznej – ulicy Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej dla przedmiotowych działek odbywać się będzie poprzez drogi wewnętrzne: ulicę Zieloną oraz ulicę Słoneczną w Pile Kościeleckiej.

W niedalekim sąsiedztwie powyżej wymienionych działek znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna oraz sieć gazowa.

§3.

Dla przedmiotowych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem. Zgodnie z przedmiotowym planem działki numer: 141/62, 141/63, 141/64 - obręb Piła Kościelecka znajdują się na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 15MN.

§4.

Cena wywoławcza prawa własności działek ustalona w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi:

  • dla działki numer 141/62 o powierzchni 0,0765 ha – 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 ),
  • dla działki numer 141/63 o powierzchni 0,0782 ha - 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 ),
  • dla działki numer 141/64 o powierzchni 0,0788 ha – 73.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk