Zarządzenie numer 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 ze zmianami ) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 28 artykułu 35 ustęp 1 i 2 artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

- zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1201/2 o powierzchni 0,0090 ha obrębu Karniowice, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00047082/1.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działki numer 1455 o powierzchni 0,0808 ha obrębu Karniowice, stanowiącej własność osób fizycznych.

§2.

Działka numer 1201/2 obrębu Karniowice położona jest przy ulicy Sportowej w Karniowicach, posiada kształt wydłużonego prostokąta, jest ogrodzona i zagospodarowana jako ogródek przydomowy. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne oraz grunty niezabudowane, odłogowe.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci gazowej oraz sieci kanalizacyjnej.

§3.

Dla przedmiotowej działki numer 1201/2 obrębu Karniowice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§4.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 1201/2 o powierzchni 0,0090 ha, została ustalona na kwotę: 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100). Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykuł 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk