Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami )

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/67 o powierzchni około 0,0340 ha, położonej w Trzebini przy ulicy Świerkowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/15 o powierzchni 0,0292 ha oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 158/67 powierzchni około 0,0263 ha, położony w Trzebini przy ulicy Świerkowej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych– na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046961/0,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 129/2 o powierzchni 3054 m², położony w Trzebini przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem na cele upraw rolnych o powierzchni 3019 m² oraz pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (umiejscowienie uli) o powierzchni 35 m² – na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041647/8,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 49/70 o powierzchni 0,0089 ha , położony w Trzebini przy ulicy Jagodowej z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 5 KL-tereny tras drogowych (tereny ulic lokalnych), stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00019676/7,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerami geodezyjnymi: 507/1, 591/8, 600/3, 600/8, 608/2 o łącznej powierzchni 2,1047 ha, położony w Bolęcinie w pobliżu ulicy Kamiennej, Uroczej i Zakopiańskiej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych – na rzecz wnioskodawców na okres 3 lat, dla której nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1102 o powierzchni około 0,1185 ha, położonej w Trzebini na Osiedlu Gwarków z przeznaczeniem na cele upraw ogrodniczo-sadowniczych – na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 155/17 o powierzchni około 0,0890 ha, położonej w Trzebini przy ulicy Wspólnej z przeznaczeniem na cele upraw rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00044715/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 778 o powierzchni około 45 m² położonej w Trzebini przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem na cele ogródka przydomowego o powierzchni około 30 m² oraz na cele drogi dojazdowej o powierzchni około 15 m² na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres 1 roku, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 579/29 o powierzchni około 0,0300 ha, położonej w Trzebini przy ulicy Solskiego z przeznaczeniem na cele użytków zielonych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3.

§ 2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta Trzebini Nr XIV/167/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • uprawy ogrodniczo-sadownicze :

613,31 zł/ha/rok

 • użytki zielone:

85,91 zł/ha/rok + 23% podatku VAT

 • uprawy rolne:

85,91 zł/ha/rok

 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług:

0,20 zł/ m²/miesiąc + 23% podatku VAT

 • dojazdy, przejazdy, obejścia:

0,50 zł/ m²/miesiąc + 23% podatku VAT

 • tereny ogródków przydomowych:

1,05 zł/ m²/rok + 23% podatku VAT

Zgodnie z § 1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto, informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu - www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia