Zarządzenie numer 0050.88.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 ze zmianami ) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 28 artykułu 35 ustęp 1 i 2 artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

- zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną numerem geodezyjnym 1757/4 o powierzchni 0,0035 ha obrębu Trzebionka, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą numer KR1C/00057395/1.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1757/1, 2346/1, 1758/1 obrębu Trzebionka o łącznej powierzchni 0,0569 ha oraz uregulowania stanu własnościowego gruntu zabudowanego  częścią budynku mieszkalnego położonego przy ul. Waryńskiego, stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§2.

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 1757/4 obrębu Trzebionka, położona jest przy ulicy Waryńskiego w Trzebini. Przedmiotowa działka jest ogrodzona oraz w części zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy około 10 m2. Posiada kształt wąskiego czworokąta.

Przez wyżej wymienioną działkę przebiega sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna, natomiast w rejonie działki znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć gazowa.

§3.

Dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1757/4 obrębu Trzebionka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru położonego w rejonie dawnej rezerwy terenowej pod kolej szybkiego ruchu w Trzebini. Zgodnie z wyżej wymienionym planem przedmiotowa działka znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol identyfikacyjny terenu M3 oraz na terenach tras komunikacyjnych – symbol identyfikacyjny terenu KL2.

§4.

Cena działki zabudowanej w części budynkiem mieszkalnym oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1757/4 o pow. 0,0035 ha została ustalona na kwotę: 38.416,00 zł ( słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta szesnaście złotych 00/100).

W tym:

- wartość składnika gruntowego – 4.100,00 zł ( słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100 ), zawierająca należny podatek od towarów i usług w stawce 23% Vat,

- wartość składnika budowlanego –  34.316,00 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta szesnaście złotych 00/100).

W związku z przysługującym dla nabywcy w stosunku do Gminy Trzebinia roszczeniem o zwrot nakładów poczynionych na wybudowanie fragmentu budynku mieszkalnego na powyższej nieruchomości, dokona się potrącenia tych nakładów z przedmiotowej ceny.

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk