Zarządzenie numer 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.03.2021 roku.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz artykuł 13 ustęp 1 i artykuł 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami)

- zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w użyczenie teren stanowiący nieruchomość, składającą się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi 566/37 o powierzchni 0,0121 ha, 570/1 o powierzchni 0,0282 ha, 570/2 o powierzchni 0,0131 ha, 566/36 o powierzchni 0,1088 ha, 572 o powierzchni 0,1307 ha, 573 o powierzchni 0,0438 ha, 574 o powierzchni 0,1894 ha, 575/8 o powierzchni 0,2303 ha, 1668 o powierzchni 0,0201 ha, 1669 o powierzchni 0,1282 ha, 1670 o powierzchni 0,0058 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia, objętych księgą wieczystą KR1C/00041383/9 oraz z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi 575/2 o powierzchni 0,0395 ha, 575/4 o powierzchni 0,1034 ha, 585/2 o powierzchni 1,2923 ha, 584/5 o powierzchni 0,1573 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia, objętych księgą wieczystą KR1C/00026077/0, położoną w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 47 A, zabudowaną  obiektem Dworu Zieleniewskich z domkiem gospodarczym wraz z przylegającym parkiem ze starodrzewem, w celu upowszechniania i prowadzenia działalności kulturalnej, na okres 10 lat.

§2.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren wymieniony w paragrafie 1 niniejszego zarządzenia oznaczony jest symbolem ZPU – tereny zieleni parkowej z usługami.

§3.

Szczegółowe warunki użyczenia określi stosowna umowa użyczenia.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14, ulica Narutowicza 10. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującej co najmniej powiat, a także na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk