w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, składającej się z części działki numer 658/3 o powierzchni 0,4269 ha, położonej w obrębie Trzebinia.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami), paragrafu 9 ustępu 1 Uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXI/285/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat, dla części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o powierzchni 0,4269 ha, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu całorocznym kompleksem noclegowo-usługowo-gastronomicznym

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 658/3 o powierzchni 0,4269 ha, położony na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Balaton” w Trzebini z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu całorocznym kompleksem noclegowo-usługowo-gastronomicznym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, znajdujący się w obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem planu US1 – tereny sportu i rekreacji oraz częściowo ZP2 – tereny zieleni urządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00057325/0.

§2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie paragrafu 2 Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:

za I etap – 5.000,00 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT – płatny od daty zawarcia umowy dzierżawy do 30 września 2022 roku,

za II etap – 6.500,00 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT – płatny w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku,

za III etap – 8.000,00 zł/miesięcznie + 23% podatku VAT – płatny w okresie od 1 października 2023 roku do czasu zakończenia umowy dzierżawy.

  1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa GUS.
  3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini
Jarosław Okoczuk