w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 ze zmianami) oraz artykułu 13 ustęp 1, artykułu 28 artykułu 35 ustęp 1 i 2 artykułu 37 ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

- zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 650/4 o powierzchni 0,0261 ha obrębu Karniowice, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą numer KR1C/00047082/1.

Powyższa sprzedaż będzie dokonana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek numer: 642/36 o powierzchni 0,1018 ha i 642/37 o powierzchni 0,0979 ha obrębu Karniowice, stanowiącej własność osób fizycznych.

§ 2.

Działka numer 650/4 obrębu Karniowice położona jest przy ulicy Władysława Łokietka w Karniowicach, posiada kształt prostokąta, jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz drzewami. W bezpośrednim sąsiedztwie powyżej wymienionej działki znajdują się zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne oraz grunty niezabudowane. Wzdłuż zachodniej granicy przedmiotowej działki przebiega potok Dulówka. Ponadto przez działkę numer 650/4 obrębu Karniowice przebiega sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna oraz sieć kanalizacji deszczowej.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnej.

§ 3.

Dla przedmiotowej działki numer 650/4 obrębu Karniowice brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 4.

Cena działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 650/4 o powierzchni 0,0261 ha, została ustalona na kwotę: 16.800,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych). Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie artykuł 43 ustęp 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

§ 5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie , której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§ 6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini - ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk