Zarządzenie numer 0050.133.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.04.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1449/3 o powierzchni około 21 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Krze, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1KP – tereny wydzielonych garaży i parkingów, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00088214/5,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 688/63, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1998, stanowiącej współwłasność Gminy Trzebinia, objętej księga wieczystą KR1C/00052251/5,o łącznej powierzchni około 54 m2, położony w Trzebini przy ulicy Świętego Stanisława, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk) wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem MU4 – tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1106 o powierzchni 8 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług (tymczasowe pomieszczenie gospodarcze) - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 703/13, położony w Trzebini przy skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z ulicą Ochronkową, z przeznaczeniem pod istniejącą dwustronną wolnostojącą tablicę reklamową o łącznej powierzchni reklamy około 6 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o powierzchni około 4 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do dnia 31.12.2021 roku, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1KX – tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046204/6,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 703/12, położony w Trzebini przy ulicy Krakowskiej, z przeznaczeniem pod lokalizację jednostronnej tablicy reklamowej o powierzchni reklamy około 12,5 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o powierzchni około 5 m2 - na rzecz wnioskodawcy na okres do dnia 31.12.2021 roku, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1KX – tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046204/6,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 765/207 o powierzchni 38 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3.

§2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • handel-usługi na terenie miasta:
  • 6,60/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • dojazdy, przejazdy, obejścia:
  • 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • garaże:
  • 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • reklama:
  • 17,00 zł/m2/powierzchni reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT
 • teren niezbędny do prawidłowego funkcjonowania reklamy:
  • 2,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług:
  • 0,20 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Zgodnie z §1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk