Zarządzenie Numer 0050.132.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.04.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 z późniejszymi zmianami) oraz artykułu 35 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 65 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Trzebini numer XXXIII/297/VIII/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2345 o powierzchni 0,0657 ha.

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2345 o powierzchni 0,0657 ha, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, oznaczoną księgę wieczystą numer KR1C/00059397/9.

§2.

Przedmiotowa działka położona jest w rejonie ulicy Pułaskiego i ulicy Kościuszki w Trzebini, posiada kształt regularnego prostokąta, jest niezagospodarowana i porośnięta niska roślinnością. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania o funkcji mieszkaniowej i usługowej.

Działka posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej tj. sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci gazowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Na przedmiotowej działce znajduje się słup elektroenergetyczny z przebiegającą linią napowietrzną niskiego napięcia  oraz studzienka kanalizacyjna, ponadto przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna ko500.

§3.

Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini. Zgodnie z ww. planem działka numer 2342 położona jest na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy usługowej – symbol identyfikacyjny terenu – U11.

§4.

Cena wywoławcza prawa własności działki w oparciu o jej wartość rynkową wraz z obowiązującym 23% podatkiem VAT wynosi: 125.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§5.

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na mocy tej ustawy lub odrębnych przepisów, a także osobie, która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu.

Z upływem terminu wygasają roszczenia do zbywanej nieruchomości.

§6.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i ulicy Narutowicza 10, natomiast informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, a także na stronie internetowej www.trzebinia.pl

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk