Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych przy ulicy Słonecznej w Pile Kościeleckiej – jednostka ewidencyjna Trzebinia obszar wiejski, obręb ewidencyjny Piła Kościelecka.

Tabela nr 1: Oznaczenie działek będących przedmiotem przetargu.

 

L.p.

Oznaczenie działek

Cena wywoławcza wraz z 23 % podatkiem Vat

Wadium

z opisem

Termin wniesienia wadium

Termin przetargu

1.

Działka numer 141/62 o powierzchni 0,0765 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Piła Kościelecka

71.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka numer 141/62”

17.06.2021 r.

(na rachunku Urzędu)

22.06.2021 r.

godzina 9:00.

2.

Działka numer 141/63 o powierzchni 0,0782 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Piła Kościelecka

72.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka numer 141/63”

17.06.2021 r.

(na rachunku Urzędu)

22.06.2021 r.

godzina 9:40.

3.

Działka numer 141/64 o powierzchni 0,0788 ha – jednostka ewidencyjna Trzebinia – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Piła Kościelecka

73.000,00 zł

10.000,00 zł

„przetarg działka numer 141/64”

17.06.2021 r.

(na rachunku Urzędu)

22.06.2021 r.

godzina 10:20.

 

Działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Piła Kościelecka numerami geodezyjnymi: 141/62 o powierzchni 0,0765 ha, 141/63 o powierzchni 0,0782 ha oraz 141/64 o powierzchni 0,0788 ha dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie prowadzi księgę wieczystą numer KR1C/00047076/6, stanowią własność Gminy Trzebinia. Wyżej wymienione działki wolne są od jakichkolwiek obciążeń oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotowe działki położone są przy ulicy Słonecznej w Pile Kościeleckiej, w odległości około 1,5 km od autostrady A4 oraz 4 km od centrum Trzebini i Chrzanowa. W niedalekiej odległości od przedmiotowych działek znajduje się kompleks leśny oraz teren rekreacyjny położony nad Zalewem Chechło.

Działki będące przedmiotem sprzedaży charakteryzują się prostokątnym kształtem, są niezabudowane oraz niezagospodarowane, porośnięte niską roślinnością oraz drzewami (samosiejkami).

Dostęp do drogi publicznej – ulicy Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej dla przedmiotowych działek odbywać się będzie poprzez drogi wewnętrzne: ulicę Zieloną oraz ulicę Słoneczną w Pile Kościeleckiej.

W niedalekim sąsiedztwie wyżej wymienionych działek znajdują się podstawowe sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć energetyczna oraz sieć gazowa.

Dla przedmiotowych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki gminnej 141/13 położonego w Pile Kościeleckiej wraz z otoczeniem. Zgodnie z przedmiotowym planem działki numer: 141/62, 141/63, 141/64 - obręb Piła Kościelecka znajdują się na terenach przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol 15MN. Ponadto prowadzone są prace nad zmianą wyżej wymienionego planu zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Trzebini Nr IX/99/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru Młoszowej.

Dla działek będących przedmiotem sprzedaży, właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie artykułu 558  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1740 z późniejszymi zmianami) w umowie sprzedaży strony umownie wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie artykułu 34 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 pozycja 1990 z późniejszymi zmianami ) upłynął 21.04.2021 roku.

Informacje ogólne:

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini – ulica Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 30.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone wadium w pieniądzu, w wysokości i opisem podanym w tabeli nr 1, w takim terminie aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miasta w Trzebini, na rachunku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy Oddział Trzebinia nr 51 8444 0008 0000 0375 7018 0010, w dniu 17.06.2021 roku.
 3. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 4. W dniu przetargu jego uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej - umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki.
 5. W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.
 6. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 7. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w terminie nie później niż przed upływem trzech dni.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności.
 9. Wadium przepada na rzecz Gminy Trzebinia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Nabywca ponosi wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne, sądowe).
 11. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 14 i przy ulicy Narutowicza 10 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.trzebinia.pl i Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w prasie lokalnej.
 12. Burmistrz Miasta Trzebini zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, II piętro, pokój nr 23, tel. (32) 7111069.