Zarządzenie numer 0050.147.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.05.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 chwały Rady Miasta Trzebini numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1118 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 5 Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 153/122 o powierzchni około 28 m2, położony w Trzebini przy ulicy Wiśniowej, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerem geodezyjnym 237/32 o powierzchni około 1,1590 ha, położony w Bolęcinie przy ulicy Sportowej, z przeznaczeniem pod istniejące boisko sportowe w Bolęcinie wraz z pomieszczeniami kontenerowymi, stanowiącymi zaplecze socjalne dla tego obiektu - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047371/4,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 153/1 o łącznej powierzchni około 650 m2, położony w Trzebini przy ul. 1 Maja, z przeznaczeniem na cele upraw rolnych, pod istniejącą zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz pod drogę dojazdową - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00041647/8,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1161 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1KS –tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064137/7,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 153/258 o powierzchni około 51,50 m2, położony w Trzebini przy ulicy Topolowej, z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00026077/0,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerami geodezyjnymi: 591/57 i 591/58 o łącznej powierzchni 76,62 m2, położony w Trzebini przy ulicy Grunwaldzkiej, z przeznaczeniem pod zabudowę z wyłączeniem handlu i usług oraz dojścia - na rzecz wnioskodawców na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00076803/4.

§2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • handel-usługi na terenie miasta:
  • 6,60/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • dojazdy, przejazdy, obejścia:
  • 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • garaże:
  • 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • zabudowa z wyłączeniem handlu i usług:
  • 0,20 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • uprawy rolne:
  • 85,91 zł/ha/rok

Zgodnie z §1 powyższej uchwały roczny czynsz za dzierżawę gruntu komunalnego, bez względu na powierzchnię, cel dzierżawy oraz czas trwania nie może być niższy niż 70,00 zł (netto).

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

 • 0,50 zł/m2/rocznie + 23% podatku VAT
 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl

§5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk