Zarządzenie numer 0050.156.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26.05.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu § 9 Uchwały Rady Miasta Trzebini Numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1118 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 5 Zn – tereny zieleni nieurządzonej, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,
  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1106 o powierzchni około 30 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod 2 istniejące garaże typu „blaszak” - na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1KS –tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064977/7,
  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerem geodezyjnym 1161 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gwarków, z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, znajdujący się w obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem 1KS – tereny miejsc postojowych i garaży, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00064137/7,
  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1103/14 o powierzchni około 15 m2, położony w Trzebini przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod istniejący garaż typu „blaszak” - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00055198/6,
  • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 765/186, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00046272/3 oraz nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 765/213, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00065606/3, o łącznej powierzchni 28 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz wnioskodawcy na okres 1 roku, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1437 o powierzchni około 892 m2, pozostającej we władaniu Gminy Trzebinia, objętej wykazem hipotecznym Lwh 302 dla gminy katastralnej Trzebinia oraz część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1438 o powierzchni około 1061 m2 , stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00053378/8, położony w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego, z przeznaczeniem pod nadzór i utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów - na rzecz wnioskodawcy na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§2.

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
  • dojazdy, przejazdy, obejścia:
    • 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
  • garaże:
    • 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT

Ponadto wysokość opłat z tytułu dzierżawy została ustalona na podstawie § 2 Uchwały Numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia oraz § 3 Uchwały Numer XXXIV/308/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały numer XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia i wynosi:

  • 0,01 zł/m2/miesięcznie + 23% podatku VAT
  1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
  2. Wysokość ustalonego na podstawie § 2 Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 r. czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o wartość średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  3. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk