Zarządzenie numer 0050.165.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.06.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami), artykułu 13 ustępu 1 i artykułu 35 ustępów 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu § 9 Uchwały Rady Miasta Trzebini Numer XII/144/VIII/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do oddania w dzierżawę:

 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 765/200 o powierzchni 42 m2, położony w Trzebini na Osiedlu Gaj, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany wraz z terenem niezbędnym do jego użytkowania - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/294 o powierzchni 22 m2, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o powierzchni 0,2187 ha z przeznaczeniem jako teren niezbędny do prawidłowego użytkowania garażu, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00059497/0, położony w Trzebini na przy ul. Młoszowskiej - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/280 o powierzchni 21 m2, z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany, stanowiącą własność Gminy Trzebinia, objętą księgą wieczystą KR1C/00045770/7 oraz 1/36 udziału części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/263 o powierzchni 0,2187 ha z przeznaczeniem jako teren niezbędny do prawidłowego użytkowania garażu, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, objętej księgą wieczystą KR1C/00059497/0, położony w Trzebini na przy ul. Młoszowskiej - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 861/4 i 863/45, położony w Trzebini przy Rondzie podpułkownika pilota Edwarda Jaworskiego, z przeznaczeniem pod istniejącą jednostronną wolnostojącą tablicę reklamową o powierzchni reklamy około 12 m2 wraz z terenem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania reklamy o powierzchni około 5 m2 - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do dnia 31.12.2021 roku, znajdujący się w obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem ZP1 – tereny zieleni urządzonej, będący w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00060990/6,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1588/1 o powierzchni około 34 m2, położony w Myślachowicach przy ulicy Piaski, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (istniejący kiosk handlowy) - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,
 • teren stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 1557/12 o powierzchni 127 m2, położony w Myślachowicach przy zbiegu ulicy Centralnej i ulicy Głębokiej, z przeznaczeniem na miejsca postojowe - na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00047087/6,
 • teren stanowiący nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Siersza numerem geodezyjnym 765/368 o powierzchni 357 m2, położony w Trzebini przy ulicy Leśnej, z przeznaczeniem pod dojazdy, przejazdy - na rzecz wnioskodawcy, na okres 3 lat, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący własność Gminy Trzebinia, objęty księgą wieczystą KR1C/00046272/3.

§2.

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy ustalona na podstawie Uchwały Nr XIV/167/VIII/2019 Rady Miasta Trzebini z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia wynosi:
 • dojazdy, przejazdy, obejścia:
  • 0,50 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • garaże:
  • 1,62 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • reklama:
  • 17,00 zł/m2/powierzchni reklamy/miesiąc + 23% podatku VAT
 • teren niezbędny do prawidłowego funkcjonowania reklamy:
  • 2,00 zł/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • handel-usługi na terenie sołectw:
  • 3,63/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 • parking na terenie sołectw:
  • 0,26/m2/miesiąc + 23% podatku VAT
 1. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku, natomiast miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca.
 2. Wysokość czynszu dzierżawnego ulega zmianie w wypadku podjęcia przez Radę Miasta Trzebini nowej uchwały.

§ 3.

Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Trzebini ulica Marszałka Piłsudskiego 14 oraz ulica Narutowicza 10.

Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, a także na stronie internetowej Urzędu – www.trzebinia.pl

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.